Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, zijn geldend voor de rechtsbetrekking tussen opdrachtgever en Culex. Indien er gebruikt wordt gemaakt van de diensten en of producten van Culex, Culex gaat er vanuit dat deze algemene voorwaarden bekend zijn, eveneens de acceptatie hiervan;

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van (koop en/of van dienstverlening of andersoortige overeenkomst) tussen Culex en opdrachtgever aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen die betrekking hebben op ongediertebestrijding, hygiëne adviezen (inspectie) en laboratorium analyses.

1.3 Opdracht: de overeenkomst (van opdracht) waarbij Culex zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of bepaalde goederen te leveren;

1.4 Offerte: het vrijblijvende aanbod door Culex aan opdrachtgever;

1.5 Opdrachtgever/ derde(n): de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Culex de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van bepaalde goederen, die betrekking hebben op ongediertebestrijding, hygiëne adviezen (inspectie) en laboratorium analyses.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van en met Culex, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de inspectie en hygiëne adviezen, wering, bestrijding en onderhoud van ongedierte, en laboratorium analyses.

2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of opdrachtbevestiging. Deze instemming brengt nimmer met zich mee dat de afwijkende voorwaarden voor opdrachtgever ook op andere overeenkomsten tussen Culex en opdrachtgever van toepassing zijn.

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Culex uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Door het geven van een opdracht om werkzaamheden uit te voeren gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 3.Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand zodra de order schriftelijk is bevestigd of, bij gebreke daarvan, zodra met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.2 Voor werkzaamheden, waarvoor naar hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging is of kan worden verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Opdrachten met een herhalend karakter binden Culex slechts voor het schriftelijk vastgestelde tijdsbestek. Indien geen tijdsbestek is vastgesteld, dan geldt elke overeenkomst als eenmalig.

3.4 Indien na het aanvaarden van de opdracht, wijzigingen door opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijzigingen Culex niet kan instemmen, of indien de opdracht geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van de winstderving en overige schade voor rekening van opdracht gever. Culex stuurt hiervoor een factuur naar opdrachtgever met een betalingstermijn van 14 dagen.

3.5 Culex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Culexkan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door een derde.

Artikel 4.Wijziging van de opdracht

4.1 Culex is te allen tijde bevoegd om onderhandelingen met de opdrachtgever af te breken zonder opgave van redenen en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn

4.2 Annulering of wijziging van de overeenkomst door opdrachtgever geeft de Culex recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voor gewerkte uren, kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, alsmede schadevergoeding wegens winstderving.

4.3 Slechts met de uitdrukkelijke toestemming van Culex kan opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Culex overdragen aan een derde.

Artikel 5.Betaling

5.1 Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te worden voldaan.

5.2 Aan Opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen geen bevoegdheden tot verrekening of opschorting toe.

5.3 Indien de facturen niet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn betaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het factuurbedrag verschuldigd en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Onder buitengerechtelijke incassowerkzaamheden wordt iedere handeling verstaan die wordt verricht ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

5.4 Alle door Culex i.v.m. een eventuele gerechtelijke procedure te maken kosten worden door Opdrachtgever aan Culex vergoed.

5.5 Indien partijen zijn overeengekomen dat er een overeenkomst in de vorm van een abonnementtot stand is gekomen, dienen de abonnementskosten vóór de eerste dag van de maand worden voldaan.

5.6 Voor iedere controle brengt Culex een bedrag in rekening. De betalingen voor iedere controle dienen ter plaatse tijdens de controles worden verrichten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever dient te allen tijde vooraf door eigen onderzoek vast te stellen of producten onder alle omstandigheden en ook op langere termijn geschikt zijn voor het doel waarvoor hij het wenst te gebruiken. Culex kan niet instaan voor het resultaat of aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, direct of indirect voortvloeiend uit gebruik dan wel toepassing van de geleverde producten/middelen/diensten.

6.2 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Culex direct na aankomst met de werkzaamheden kan beginnen. Daartoe moet onder andere vrije toegang worden verleend tot alle te behandelen ruimtes, lokaliteiten, terreinen, enzovoort

6.3 Mededelingen door of namens Culex betreffende de kwaliteit van de (te)verrichte(n) werkzaamheden, de behandeling (in ruimste zin), de eigenschappen van de gebruikte middelen etc. gelden alleen als garantie indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

6.4 Culex verplicht zich ertoe de werkzaamheden naar beste vermogen te doen in het licht van beoogde resultaat.

6.5 Culex is niet aansprakelijk voor schade welke onverhoopt bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken en/of voorwerpen van de opdrachtgever of van derden of aan personen.

6.6 Iedere aansprakelijkheid, van Culex voor schade die zou zijn ontstaan als gevolg van de betreffende producten is uitgesloten. Ingeval er volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Culex sprake is van aansprakelijkheid zal deze in elk geval beperkt zijn tot het bedrag dat zij van haar verzekering zal ontvangen conform de dekking of factuurbedrag.

6.7 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor de uitvoeringvan de adviezen en dat alle aanwijzingen en adviezen van of namens Culex, die verband houden met deze werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd. Indien de opdrachtgever dit na laat en als gevolg hiervan een boete krijgt opgelegd, is Culexhier in geen geval aansprakelijk voor.

Artikel 7 Opzegging en beëindiging

7.1 Overeenkomsten in de vorm van een abonnement dienen schriftelijk worden opgezegd. Daarbij dient rekening worden gehouden met de volgende opzegtermijnen:

Contract: Opzegtermijn:

1 jaar 1 maand

2 jaar 2 maanden

3 jaar 3 maanden

7.2 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar/ zijn verplichtingen jegens Culex nakomt, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, wettelijke regeling schuldsanering natuurlijke personen, liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, alsmede in het geval van overdracht van het bedrijf van opdrachtgever, verkeert hij/zij jegens Culex van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.

7.3 Culex is alsdan bevoegd de bestaande overeenkomsten tussen Culex en opdrachtgever, voor zover deze nog niet geheel of ten dele zijn uitgevoerd, te ontbinden en van opdrachtgever algehele betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en gedane leveringen, alsmede vergoedingen van schaden, kosten en rente te vorderen.

Artikel 8 Toepasslijk recht

Eventuele geschillen tussen Culex en de opdrachtgever die niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, en is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9 Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Culex.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Overtreding van deze geheimhoudingsplicht maakt de overtredende partij schadeplichtig jegens de andere partij. De overtredende partij verbeurt aan de andere partij een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro), onverminderd het recht van de andere partij om van de overtredende partij daarnaast de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.